ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO JAPAN ALPS 5D4N (APR-MAY17) 36,999.-
รหัสทัวร์
     JP TZ-24/KV
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO JAPAN ALPS 5D4N (APR-MAY17) 36,999.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     36,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เมืองเกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตซึเคียว ปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองนารา วัดโทไดจิ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อิออน พลาซ่า
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     22 ส.ค. 60 1 วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

 

 

06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOTโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

09.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินSCOOTเที่ยวบินที่ TZ298 (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง)(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของโอซาก้า ชินไซบาชิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพงโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่งเป็นถนนที่รวมร้านอาหารชื่อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยักษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
 

เย็น รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUPER HOTEL KODAMA/TOYOKO INN TENNOJI หรือระดับเทียบเท่า 

2 วันที่สอง ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เมืองเกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตซึเคียว ปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (1)   
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตแล้วสวยงาม พร้อมทั้งบันทึกความงามในมุมที่ท่านประทับใจ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่”เมืองเกียวโต”(KYOTO)เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นร่วม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (BAMBOO PATHS) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (2) อาหารแบบ JAPANESE SET
นำท่านย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง“เณรน้อยเจ้าปัญญา-อิคคิวซัง”ณ“วัดปราสาททอง”หรือที่เรียกว่า“ปราสาทคินคาคุจิ”อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลวพร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ(TORII)หรือประตูศาลเจ้าที่เรียงต่อทอดยาวจากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรายกันเป็นอุโมงค์สีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (3) 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KOYO ANNEX GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

3 วันที่สาม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)      
จากนั้นนำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นนำท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ1.3ก.ม.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีมูโรโดะโดยรถปรับอากาศระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านชมยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง3,015 เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่าซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิและให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็นนับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจนำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว3.6กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (5) อาหารแบบ JAPANESE SET
จากนั้น นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ  นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาวจากนั้นชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่นจะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปีที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (6) 
SPECIAL:เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์พร้อมปูยักษ์“มัตสึบะ”ปูน้ำเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
ห้ามพลาด:เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่นสรรพคุณการอาบน้ำแร่:การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด 

4 วันที่สี่ เมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (7)  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่าเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกันตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดีเปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม 

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (8) 
จากนั้นนำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าทาคายาม่า(KAMISANNOMACHISTREET)ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามด้วยอาคารหลายหลังตั้งแต่สมัยเอโดะ(1600-1868)ในช่วงที่เมืองเจริญเติบโตเต็มไปด้วยพ่อค้าที่ร่ำรวยทางตอนใต้ของเขตเมืองเก่าโดยเฉพาะถนนซังโนะมาจิ(SANNOMACHI STREET) ประกอบด้วยบ้านเก่าจำนวนมาก ร้านค้า ร้านกาแฟ โรงกลั่นสาเกและธุรกิจอื่นๆที่มีมานานหลายศตวรรษร้านค้ามักจะเปิดบริการตั้งแต่9:00-17:00บ้านหลายหลังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เขาชมแต่ละหลังเดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าท้องถิ่นจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนแบบดั้งเดิมศิลปะท้องถิ่นและงานฝีมือจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวะโกะหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (9) เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น YAKINNIKU BUFFET

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROUTE INN KAMEYAMA หรือเทียบเท่า

5 วันที่ห้า เมืองนารา วัดโทไดจิ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อิออน พลาซ่า สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (10)
นำท่านเดินสู่เมืองนาราซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ1,300 ปีก่อนแต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆเพราะก่อนที่นาราจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงนั้นญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองหลวงอย่างเป็นหลักแหล่งแต่จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งเมื่อองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่อในลัทธิชินโตจนกระทั่งเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติจึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นาราจึงทำให้ที่นี่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาราประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณเมืองชิงะระกิแต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปีพ.ศ.1288นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (RINKU PREMIUM OUTLETS) เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในโอซาก้า พรั่งพร้อมด้วยแบรนด์ยอดนิยมของญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากต่างประเทศกว่า 200 ร้านให้เลือกซื้อกันได้ในราคาพิเศษ ซึ่งหากแสดงพาสปอร์ตที่ศูนย์บริการข้อมูล(INFORMATIONCENTER)ยังจะได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยและเนื่องจากเอาท์เล็ตแห่งนี้ใช้เวลาเดินเพียง6นาทีจากRINKUTOWNSTA.ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติคันไซ(KANSAIINTERNATIONALAIRPORT)ไปเพียงหนึ่งสถานีเท่านั้นนักท่องเที่ยวจึงสามารถแวะช้อปปิ้งที่นี่ได้ระหว่างทางไปสนามบินอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีรถ SHUTTLE BUS วิ่งจากริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต ไปถึงสนามบินนานาชาติคันไซซึ่งให้บริการทุกวันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า,รองเท้า,เสื้อผ้าเป็นต้นรวมทั้ง“ร้าน100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
  
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินSCOOTเที่ยวบินที่TZ297(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**
 
21.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง -การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
 • -ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน  ต่อ 1 ท่านตลอด ทริป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image