ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO JAPAN ALPS 5D4N (APR-MAY17) 36,999.-
รหัสทัวร์
     JP TZ-24/KV
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO JAPAN ALPS 5D4N (APR-MAY17) 36,999.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     36,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เมืองเกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตซึเคียว ปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองนารา วัดโทไดจิ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อิออน พลาซ่า
กำหนดการ
 
     วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 1 วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

 

 

06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOTโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

09.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินSCOOTเที่ยวบินที่ TZ298 (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง)(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของโอซาก้า ชินไซบาชิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพงโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่งเป็นถนนที่รวมร้านอาหารชื่อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยักษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
 

เย็น รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUPER HOTEL KODAMA/TOYOKO INN TENNOJI หรือระดับเทียบเท่า 

2 วันที่สอง ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เมืองเกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตซึเคียว ปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (1)   
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตแล้วสวยงาม พร้อมทั้งบันทึกความงามในมุมที่ท่านประทับใจ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่”เมืองเกียวโต”(KYOTO)เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นร่วม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (BAMBOO PATHS) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (2) อาหารแบบ JAPANESE SET
นำท่านย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง“เณรน้อยเจ้าปัญญา-อิคคิวซัง”ณ“วัดปราสาททอง”หรือที่เรียกว่า“ปราสาทคินคาคุจิ”อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลวพร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ(TORII)หรือประตูศาลเจ้าที่เรียงต่อทอดยาวจากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรายกันเป็นอุโมงค์สีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (3) 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KOYO ANNEX GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

3 วันที่สาม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)      
จากนั้นนำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นนำท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ1.3ก.ม.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีมูโรโดะโดยรถปรับอากาศระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านชมยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง3,015 เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่าซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิและให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็นนับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจนำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว3.6กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (5) อาหารแบบ JAPANESE SET
จากนั้น นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ  นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาวจากนั้นชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่นจะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปีที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (6) 
SPECIAL:เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์พร้อมปูยักษ์“มัตสึบะ”ปูน้ำเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
ห้ามพลาด:เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่นสรรพคุณการอาบน้ำแร่:การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด 

4 วันที่สี่ เมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (7)  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่าเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกันตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดีเปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม 

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (8) 
จากนั้นนำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าทาคายาม่า(KAMISANNOMACHISTREET)ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามด้วยอาคารหลายหลังตั้งแต่สมัยเอโดะ(1600-1868)ในช่วงที่เมืองเจริญเติบโตเต็มไปด้วยพ่อค้าที่ร่ำรวยทางตอนใต้ของเขตเมืองเก่าโดยเฉพาะถนนซังโนะมาจิ(SANNOMACHI STREET) ประกอบด้วยบ้านเก่าจำนวนมาก ร้านค้า ร้านกาแฟ โรงกลั่นสาเกและธุรกิจอื่นๆที่มีมานานหลายศตวรรษร้านค้ามักจะเปิดบริการตั้งแต่9:00-17:00บ้านหลายหลังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เขาชมแต่ละหลังเดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าท้องถิ่นจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนแบบดั้งเดิมศิลปะท้องถิ่นและงานฝีมือจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวะโกะหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (9) เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น YAKINNIKU BUFFET

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROUTE INN KAMEYAMA หรือเทียบเท่า

5 วันที่ห้า เมืองนารา วัดโทไดจิ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อิออน พลาซ่า สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (10)
นำท่านเดินสู่เมืองนาราซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ1,300 ปีก่อนแต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆเพราะก่อนที่นาราจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงนั้นญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองหลวงอย่างเป็นหลักแหล่งแต่จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งเมื่อองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่อในลัทธิชินโตจนกระทั่งเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติจึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นาราจึงทำให้ที่นี่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาราประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณเมืองชิงะระกิแต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปีพ.ศ.1288นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (RINKU PREMIUM OUTLETS) เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในโอซาก้า พรั่งพร้อมด้วยแบรนด์ยอดนิยมของญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากต่างประเทศกว่า 200 ร้านให้เลือกซื้อกันได้ในราคาพิเศษ ซึ่งหากแสดงพาสปอร์ตที่ศูนย์บริการข้อมูล(INFORMATIONCENTER)ยังจะได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยและเนื่องจากเอาท์เล็ตแห่งนี้ใช้เวลาเดินเพียง6นาทีจากRINKUTOWNSTA.ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติคันไซ(KANSAIINTERNATIONALAIRPORT)ไปเพียงหนึ่งสถานีเท่านั้นนักท่องเที่ยวจึงสามารถแวะช้อปปิ้งที่นี่ได้ระหว่างทางไปสนามบินอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีรถ SHUTTLE BUS วิ่งจากริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต ไปถึงสนามบินนานาชาติคันไซซึ่งให้บริการทุกวันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า,รองเท้า,เสื้อผ้าเป็นต้นรวมทั้ง“ร้าน100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
  
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินSCOOTเที่ยวบินที่TZ297(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**
 
21.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง -การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
 • -ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน  ต่อ 1 ท่านตลอด ทริป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image