การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
  • ชำระด้วยบัตรเครดิต ที่สำนักงาน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
  • ชำระด้วยเงินสด ที่สำนักงาน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
  • ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด(โปรดสอบถามเลขที่บัญชีกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท)
  • ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์(โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท)
 


เงื่อนไขการชำระเงิน
  • บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ไม่มีนโยบายให้ลูกค้า โอนเงินค่าบริการต่างๆ เข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานบริษัทฯ
  • การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินผ่านทางโทรสาร หรืออีเมลล์ และบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว


อีเมล์ :  info@edcbooking.com
โทรสาร : 0-2735-2345 (อัตโนมัติ)

 
 
 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2561 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2018 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image